Mateřská škola Na Přesypu

MIMOŘÁDNÁ REŽIMOVÁ PRAVIDLA PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A POBYT DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE OD 25. 5. 2020 DO ODVOLÁNÍ

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY JE ZAJIŠTĚN V DOBĚ OD 6,30 DO 17,00 HODIN

 • Všichni ti, kteří přicházejí do MŠ, vcházejí bránou jednotlivě, nebo po malých skupinách, dodržují maximální možné odstupy a zabraňují velkému shromažďování před areálem i uvnitř areálu a v budově MŠ.
 • Je zaveden tzv. ranní filtr/screening  formou měření teploty pro děti při vstupu do budovy MŠ.
 • Zákonný zástupce přichází do MŠ v roušce, v dětské šatně pomáhá svému dítěti
  s převlékáním a předá jej přítomnému zaměstnanci a ihned opouští budovu mateřské školy.
 • V dětské šatně se zdržují max. 2 rodiny najednou, tzn. z každé rodiny jeden dospělý + dítě nebo děti.
 • Přebírající zaměstnanec dohlédne, aby si dítě umylo důkladně ruce dezinfekčním mýdlem.
 • Při prvním vstupu do MŠ odevzdá zákonný zástupce dítěte podepsané Čestné prohlášení Formulář je ke stažení na webových stránkách školy nebo vytištěný v šatnách
  u jednotlivých tříd.
 • Děti nenosí z domova žádné hračky.
 • Pokud si zákonný zástupce vyzvedne své dítě, nezdržuje se již v místě (např. na školní zahradě) a bezodkladně odchází z areálu školy.
 • Děti pobývají ve zvýšené míře venku, proto je nutné vždy v závislosti na počasí přizpůsobit jejich oděv.
 • Kroužky ani žádné původně plánované hromadné akce se nekonají.
 • Pokud se u dítěte objeví jakékoliv příznaky virového onemocnění, bude dítě umístěno
  do zvláštní místnosti pod dohledem dospělého.  Zákonný zástupce bude okamžitě vyrozuměn a je povinen si dítě bezodkladně vyzvednout.
 • Další pravidla režimu dne vycházejí ze Školního řádu a Provozního řádu.

Mgr. Eva Vodrážková, DiS. ředitelka školy

 

MŠ BUDE OPĚT OTEVŘENA DNE 25. KVĚTNA 2020

Prosíme, pozorně přečtěte informace ZDE

https://www.praha8.cz/Prvni-stupne-zakladnich-skol-a-materske-skoly-zacnou-v-Praze-8-fungovat-od-25-kvetna-1.html

Žádáme rodiče, aby zodpovědně zvážili nutnost nástupu svých dětí do mateřské školy. Znovuotevření MŠ do konce června 2020 je zamýšleno primárně jako pomoc těm rodinám, které nezbytně potřebují zajistit dohled nad svými dětmi z důvodu návratu k pracovním povinnostem.

Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby nejdéle do 13.5.2020 nám dali vědět na email: reditelka@msnapresypu.cz , zda jejich dítě od 25.5. 2020 do MŠ nastoupí. 

Děkujeme

 

Zřizovatel naší MŠ je Městská část Praha  8

Naše školka je umístěna mimo hlavní komunikace, ve vilkové části Prahy 8 Troja. Je obklopena zahradou vybavenou novými herními prvky, volenými k rozvoji obratnosti dětí.

Mateřská škola je čtyřtřídní s kapacitou 112 dětí. Všechny třídy jsou heterogenní, což umožňuje vytvářet přirozené skupiny kamarádů a sourozenců s velmi dobrými podmínkami pro rozvoj sociálních vztahů mezi dětmi. Převládá zde klid, pohoda a vzájemná pomoc při předávání zkušeností a dovedností. Jedna třída je křesťanská, vedou ji věřící učitelky, které velmi úzce spolupracují s rodiči a místní salesiánskou farností. V této třídě jsou děti z věřících či sympatizujících rodin a do třídního programu je začleněno společné prožívání liturgického roku. Formou příběhů jsou děti seznamovány se životem některých světců. Četbou, vyprávěním nebo dramatizací se děti seznamují s biblickými příběhy.

Naše mateřská škola má svůj vlastní vzdělávací program „Ruku v ruce spolu v roce“, který je v souladu s RVP. Je zaměřen na citovou výchovu, rozvoj estetického vnímání a na rozvoj pozitivního vztahu k přírodě. Děti získávají nové poznatky pomocí prožitků a her. Vzdělávací program respektuje individualitu každého dítěte a upřednostňuje jeho osobnostní rozvoj.

Školní vzdělávací program je rozdělen do pěti tematických okruhů

 • Čas nových přátelství
 • Čas podzimních barev
 • Čas tradic a zvyků
 • Čas jarního probouzení
 • Čas kamarádů přírody

Jednotlivé okruhy si paní učitelky na třídách rozpracovávají do Třídních vzdělávacích programů. Při tvorbě dbají na aktuální složení dětí ve třídě, specifika daného kolektivu, zájem dětí a individuální přístup k nim. Naším cílem je citlivý přístup k dětem a hlavně jejich spokojenost.

Součástí MŠ je hospodářská budova s moderně vybavenou kuchyní a učebnou pro výuku anglického jazyka a flétny.

Naše vize: „Chceme být mateřskou školou rodinného typu, ve které se děti, rodiče, učitelé i ostatní zaměstnanci budou cítit dobře a žít v harmonii bez ohledu na odlišnosti ve víře.“

 

OpatreniMS20200315.pdf (426kb)

Provoz mš do konce školního roku 2019-2020.pdf (679kb)