Informace k zápisu dětí do mateřské školy

Oznámení o rozhodnutích, kterým bylo vyhověno v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Praha 8, Na Přesypu 4 pro školní rok 2020/2021


 

Přijaté děti  - Originál potvrzeného Evidenčního listu od dětského lékaře bude dodán do mateřské školy zákonným zástupcem po ukončení omezení návštěv u lékařů, tedy po uvolnění bezpečnostních opatření vlády ČR, nejpozději do září 2020.

ZÁPIS

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy, Mateřská škola, Praha 8, Na Přesypu 4 (tw8uwtn)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, reditelka@msnapresypu.cz, (nelze jen poslat prostý email)
3. poštou

4. osobní podání: vložení do poštovní schránky na budově mateřské školy-  boční vchod z ulice Vzestupná.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Co bude potřeba k zápisu :

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Praha 8, Na Přesypu 4 vyplněnou a podepsanou zákonným zástupcem
  • Originál Evidenčního listu dítěte vyplněný, potvrzený od lékaře a podepsaný zákonným zástupcem (tiskněte oboustranně)
  • Rodný list dítěte - přiložte kopii k ověření
  • U cizinců Rodný list dítěte (kopie) nebo platný pas (kopie) s povoleným pobytem delším než 90 dnů

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy v registru obyvatel MČ Praha 8.

Ředitelka mateřské školy odešle obratem na e-mail uvedený na Žádosti o přijetí zákonnému zástupci, který Žádost podával, Registrační číslo dítěte a tím potvrdí zákonnému zástupci přijetí Žádosti a zahájení správního řízení.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pokud ještě nemáte potvrzený Evidenční list dítěte dětským lékařem, tak v současné situaci nenavštěvujte osobně lékaře.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. Prohlásí, že je dítě řádně očkováno (vzor prohlášení je v přílohách) a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu

Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je přílohou.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Originál potvrzeného Evidenčního listu od dětského lékaře bude dodán do mateřské školy zákonným zástupcem po ukončení omezení návštěv u lékařů, tedy po uvolnění bezpečnostních opatření vlády ČR.

Další informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31.8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelce školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená Kritéria Mateřské školy, Praha 8, Na Přesypu 4 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21.

Volných míst na příští školní rok 2020/21 je 42.

Školským obvodem (spádovost) Mateřské školy, Praha 8, Na Přesypu 4 je celé území městské části Praha 8 dle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol.

SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ se bude konat, podle situace, až na konci srpna.

 Mgr. Eva Vodrážková, DiS., ředitelka MŠ


 

Tiskopisy Mateřské školy, Praha 8, Na Přesypu 4 jsou zveřejněny zde ke stažení - v příloze (prosíme použijte oboustranný tisk).

Tiskopisy a informace ke stažení

Žádost_o_přijetí_MŠ_Na_Přesypu_2020.pdf (1,01Mb)

Kritéria_MŠ_Na_Přesypu_2020.pdf (237kb)

Evidenční_list_MŠ_Na_Přesypu__2020.pdf (482kb)

vyhlaska_c._4_o_školských _obvodech_2019.pdf (252kb)

Vzor-textu-čestného-prohlášení-k-očkování.docx (14kb)

priloha_Detsky_ockovaci_kalendar.pdf (78kb)

Zápis výsledky 2020_21.pdf (331kb)