Informace k zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2021/2022

 

Výsledky zápisu

Image

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2021 do 16. května 2021.

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2021 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Děti jsou přijímány podle stanovených Kritérií - viz.příloha a rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále pak věk dětí. Děti jsou přijímány v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s vyjímkou dětí, pro které je od 1.9.2021 předškolní vzdělávání povinné.
 

Podání žádosti je možné:

1. do datové schránky školy, Mateřská škola, Praha 8, Na Přesypu 4: tw8uwtn

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, reditelka@msnapresypu.cz, (nelze jen poslat prostý email)

3. Poštou (rozhodující je datum podání)

4. Do schránky na budově MŠ - vchod z ulice Vzestupná (žadatel informuje o odevzdání dokumentů emailem, ředitelka potvrdí převzetí dokladů odpovědí na tento email).

Žádost označte prosím v předmětu zprávy: „Zápis 2021/2022“

 

Přílohou žádosti budou tyto dokumenty:

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Praha 8, Na Přesypu 4 vyplněná a podepsaná zákonným zástupcem
  • Originál Evidenčního listu dítěte vyplněný, potvrzený od lékaře a podepsaný zákonným zástupcem (tiskněte oboustranně)
  • Rodný list dítěte -  kopie
  • V případě cizinců kopie dokladů dítěte s vyznačeným povolením k pobytu na území ČR po dobu delší než 90 dní.

Místo trv. pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy v registru obyvatel MČ Praha 8.

Ředitelka mateřské školy odešle obratem na e-mail uvedený na Žádosti o přijetí zákonnému zástupci, který Žádost podával, Registrační číslo dítěte a tím potvrdí zákonnému zástupci přijetí Žádosti a zahájení správního řízení.

 

Další informace

Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená Kritéria Mateřské školy, Praha 8, Na Přesypu 4 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22.

Volných míst na příští školní rok 2021/22 je 35.

Školským obvodem (spádovost) Mateřské školy, Praha 8, Na Přesypu 4 je celé území městské části Praha 8 dle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol.

 Mgr. Eva Vodrážková, DiS., ředitelka MŠ

Další informace budou postupně přidávány.

 

Tiskopisy Mateřské školy, Praha 8, Na Přesypu 4 jsou zveřejněny zde ke stažení - v příloze (prosíme použijte oboustranný tisk).

Tiskopisy a informace ke stažení

Kritéria MŠ Na Přesypu 2021.pdf (172kb)

Žádost_o_přijetí_MŠ_Na_Přesypu_2020.pdf (1,01Mb)

Evidenční_list_MŠ_Na_Přesypu__2020.pdf (482kb)

vyhlaska_c._4_o_školských _obvodech_2019.pdf (252kb)

Zápis_výsledky_2021_22.pdf (742kb)