Informace k zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2023/2024


 

Vážení rodiče,

od dnešního dne (19. 5. 2023) je vyhotoveno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dětí do naší mateřské školy. Na web stránkách www.msnapresypu.cz v sekci  – Zápis a na hlavních dveřích MŠ najdete pod registračními čísly děti přijaté.

Informace pro rodiče přijatých dětí:

Zveřejněním seznamu se dle novelizovaného znění § 183 ŠZ považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená.  Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. Vyzvednutí je možné po předchozí domluvě u  ředitelky MŠ.

Žádáme rodiče, aby oznámili mateřské škole nejpozději do středy 24. 5. 2023 zda mají o přijetí dítěte v naší MŠ zájem - na e-mail: reditelka@msnapresypu.cz

ve tvaru:

Registrační číslo – MÁM ZÁJEM O MÍSTO V MŠ

nebo

Registrační číslo – NEMÁM ZÁJEM O MÍSTO V MŠ

Včasným oznámením uvolníte místo pro dalšího uchazeče.

Informace pro rodiče nepřijatých dětí:

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte si můžete vyzvednout v pondělí 22. 5. od 13 do 16 hodin. Současně tak můžete získat informace o pořadí vašeho dítěte „pod čarou“ a o možnosti umístění po uvolnění míst.

Nevyzvednuté rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude žadateli zasláno poštou do vlastních rukou.

Nepřijaté děti zůstávají v pořadí dle kritérií v databázi školy. Pokud se uvolní místo, budou osloveni zákonní zástupci nepřijatého dítěte dle pořadí pod čarou k možnému dodatečnému přijetí.

Pro případná odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí dítěte upozorňujeme, že přijetí dítěte je v souladu s danými kritérii, která se řídí pouze trvalým pobytem dítěte a věkem dítěte. Žádné jiné důvody přijetí /nutnost zaměstnání rodičů, rodič samoživitel, sociální potřebnost dítěte apod./ nejsou krajským orgánem akceptovány.  Dojde pouze k zastavení možnosti přibírat děti dle pořadí na uvolněná místa do doby doručení vyjádření krajského orgánu.

 


 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy  3. května 2023 a 4. května 2023 vždy od 13:00 do 17:00 hod. v ředitelně MŠ.

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2023 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Děti jsou přijímány podle stanovených Kritérií - viz.příloha a rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále pak věk dětí. Děti jsou přijímány v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s vyjímkou dětí, pro které je od 1.9.2023 předškolní vzdělávání povinné.


Potřebné dokumenty:

Místo trv. pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy v registru obyvatel MČ Praha 8.

Další informace

Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená Kritéria Mateřské školy, Praha 8, Na Přesypu 4 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/24.

Volných míst na příští školní rok 2023/24 je 34.

Školským obvodem (spádovost) Mateřské školy, Praha 8, Na Přesypu 4 je celé území městské části Praha 8 dle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol.

 Mgr. Eva Vodrážková, DiS., ředitelka MŠ

Další informace budou postupně přidávány.

Oznámení zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání - ÚMČ P8  

Tiskopisy Mateřské školy, Praha 8, Na Přesypu 4 jsou zveřejněny zde ke stažení - v příloze (prosíme použijte oboustranný tisk).

Tiskopisy a informace ke stažení

Mateřská škola, Praha 8, Na Přesypu 4 - Na Přesypu 4/441, Praha 8 - Troja | IČ: 70919666 | Datová schránka: tw8uwtn | +420 284 684 517

visibility Nástroje pro slabozraké
Vytvořeno na Webmium.cz | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | O cookies