Mateřská škola Na Přesypu

 

Vážení rodiče, informace o prázdninovém provozu v roce 2022 naleznete v kategorii Nástěnka/Novinky, nebo prokliknutím tohoto textu.

 

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do mateřské školy vstoupit.

U vstupu je pro rodiče připravena dezinfekce na ruce a prosíme o používání respirátoru v prostorách MŠ a dodržování sociálního odstupu od ostatních rodičů i zaměstnanců školky.

Děkujeme

REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

 Pravidla podle ochranného opatření

Na základě tohoto ochranného opatření jsou zákonní zástupci i zaměstnanci povinni informovat mateřskou školu o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19, které přesahují 12 hodin (příp. 24 hodin, jde-li o sousední země).

Image

http://LYFLE - plakát pro rodiče 2021.pdf

V případě vstupu zpět na území České republiky jsou osoby na základě stanovených pravidel povinny podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to na některém z veřejných odběrových míst.

 Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na

a) očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování podle bodu III.5 ochranného opatření,

b) občany ČR a občany Evropské unie, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování podle bodu III.6b,

c) osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 dle bodu III.8 nebo III.8a,

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:

Pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.

I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí (viz výše).
                 

Výsledky zápisu pro školní rok 2021/2022

 

    •  

Vážení rodiče, od 1.4.2021 bude naše školka pro komunikaci s rodiči používat aplikaci Lyfle. 

Další informace o aplikaci a návod jak ji nainstalovat naleznete prokliknutím tohoto textu.


Zřizovatel naší MŠ je Městská část Praha  8

Naše školka je umístěna mimo hlavní komunikace, ve vilkové části Prahy 8 Troja. Je obklopena zahradou vybavenou novými herními prvky, volenými k rozvoji obratnosti dětí.

Mateřská škola je čtyřtřídní s kapacitou 112 dětí. Všechny třídy jsou heterogenní, což umožňuje vytvářet přirozené skupiny kamarádů a sourozenců s velmi dobrými podmínkami pro rozvoj sociálních vztahů mezi dětmi. Převládá zde klid, pohoda a vzájemná pomoc při předávání zkušeností a dovedností. Jedna třída je křesťanská, vedou ji věřící učitelky, které velmi úzce spolupracují s rodiči a místní salesiánskou farností. V této třídě jsou děti z věřících či sympatizujících rodin a do třídního programu je začleněno společné prožívání liturgického roku. Formou příběhů jsou děti seznamovány se životem některých světců. Četbou, vyprávěním nebo dramatizací se děti seznamují s biblickými příběhy.

Naše mateřská škola má svůj vlastní vzdělávací program „Ruku v ruce spolu v roce“, který je v souladu s RVP. Je zaměřen na citovou výchovu, rozvoj estetického vnímání a na rozvoj pozitivního vztahu k přírodě. Děti získávají nové poznatky pomocí prožitků a her. Vzdělávací program respektuje individualitu každého dítěte a upřednostňuje jeho osobnostní rozvoj.

Školní vzdělávací program je rozdělen do pěti tematických okruhů

  • Čas nových přátelství
  • Čas podzimních barev
  • Čas tradic a zvyků
  • Čas jarního probouzení
  • Čas kamarádů přírody

Jednotlivé okruhy si paní učitelky na třídách rozpracovávají do Třídních vzdělávacích programů. Při tvorbě dbají na aktuální složení dětí ve třídě, specifika daného kolektivu, zájem dětí a individuální přístup k nim. Naším cílem je citlivý přístup k dětem a hlavně jejich spokojenost.

Součástí MŠ je hospodářská budova s moderně vybavenou kuchyní a učebnou pro výuku anglického jazyka a flétny.

Naše vize: „Chceme být mateřskou školou rodinného typu, ve které se děti, rodiče, učitelé i ostatní zaměstnanci budou cítit dobře a žít v harmonii bez ohledu na odlišnosti ve víře.“

LYFLE - plakát pro rodiče 2021.pdf (1,40Mb)